26. veebruar 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Kutsun kokku Laeva vallavolikogu  39.  istungi, mis  toimub  teisipäeval,  26. veebruaril  k.a. algusega kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

Istungil tulevad arutusele eelnõud, millised on vallavalitsuse poolt edastatud volikogule menetlemiseks, alljärgnevalt:

 

1. Info vallavalitsuse tegemistest istungite vahelisel perioodil.

                                                                                            ettekandja: vallavanem Kalev Kurs

2Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmine" muutmine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

3Laeva Vallavolikogu 29.01.2013. a otsuse nr 142„Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine" muutmine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

4. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

5Info- Laeva valla 2012. a eelarve täitmise seirearuanne ja -analüüs (kuuaruanne)

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

6. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine (Lisa EA)

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

7. Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

8. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

9.Laeva valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale

                                                                                            ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

10. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend

                                                                                            ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

11. Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 

 

Elviire Villa

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA