18.08.15 volikogu istungi kutse ja päevakord

14.08.15

 

Laeva Vallavolikogu 19. istung toimub teisipäeval, 18. augustil k.a, algusega  kell 15.30  Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määrus - Laeva valla põhimäärus teine lugemine

ettekandja: vallavolikogu esimees Elviire Villa

2. Määrus - Laeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027 kinnitamine esimene lugemine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Määrus - Laeva valla arengukava 2012-2025 muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine esimene lugemine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4. Määrus - Laeva valla 2015. a II lisaeelarve vastuvõtmine esimene lugemine, (seletuskiri)

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

5. Otsus- Laeva Vallavolikogu 28.04.2015 otsuse nr 61 " Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi meetme " Vooluveekogude seisundi parandamine" projekti " Laeva paisjärve kalapääsu rajamine" projektijuhi määramine ja tasu maksmine" muutmine

ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

6. Otsus- Loa andmine vallavara tasuta kasutusse andmiseks

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

7. Otsus- Loa andmine enampakkumise korraldamiseks Lõhmuse kruusakarjääri rendile andmiseks

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

8. Otsus- Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

9. Otsus- Truusa (katastriüksus 38301:002:0140) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Otsus- Pilpa tee 14 (katastriüksus 38301:001:0021) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

11. Otsus- Ojari tee 4 (katastriüksus 38301:003:0053) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

12. Otsus- Laeva metskond 55 (katastriüksus 38301:003:0130) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

13. Informatsioon

13.1 Valla 2015. a eelarve täitmise seirearuanne 

esitaja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

13.2 Vallavalitsuse tegemistest istungite vahelisel perioodil

esitaja: vallavanem Koit Prants

13.3 Avalikust huvist lähtudes erateede kasutamise põhimõtted

esitaja: vallavanem Koit Prants

/allkirjastatud digitaalselt/
Elviire  Villa
Vallavolikogu esimees

 

 

 

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP