04.02.2014 volikogu istungi päevakord

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 5. istungi, mis toimub teisipäeval, 4. veebruaril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Laeva valla 2014. a. eelarve vastuvõtmine                                                  ettekandja Ulvi Viilvere

 (Seletuskiri) (tulud, kulud) (eelarve lisa)

 

2. Laeva valla 2013.-2015. majandusaasta aruannete auditeerimiseks

audiitori määramine ja audiitorlepingu sõlmimine                                        ettekandja Ulvi Viilvere

 

3. Laeva Vallavolikogu 26.04.2013 määruse nr. 77

,,Laeva vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja

juhtide töötasustamine" muutmine                                                                  ettekandja Kalev Kurs                                                                                                                  

 

4. Laeva Vallavolikogu esindaja nimetamine

Laeva Põhikooli hoolekogusse                                                                         ettekandja Helen Mägi

 

5. Loa andmine hangete korraldamiseks projekti

 ,,Laeva paisjärve  kalapääsu rajamine`` teostamiseks                              ettekandja Kaimo Puniste

Laeva järve kalapääsud (eelprojekt)

 

6. Info                                                                                                                      ettekandja Kalev Kurs 

                                                                                                                                                         

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaido Põdersoo

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: MADIS TÄNAVA