26. november, istungi päevakord

8.09.14
 

 Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 3. istungi, mis toimub teisipäeval, 26. novembril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1.Laeva vallavanema valimine                                                                  ettekandja Kaido Põdersoo

 

 2.Laeva Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine                                            ettekandja vallavanem

 

 3.Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide                                                 ettekandja Helen Mägi     

    tegevusvaldkondade määramine

 

4. Laeva Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine   ettekandja Kaido Põdersoo

 

5. Laeva Vallavaolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine       ettekandja Kaido Põdersoo

 

6. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste päevale                                                                                                                        ettekandja  Helen Mägi

 

7. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste

Liidu Maapäevale                                                                                                     ettekandja Helen Mägi

                                                 

8.  Koosa tee 10 (katastriüksus 38301:003:0009) jagamisel

tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine                                 ettekandja Ülli Reimets

 

9.  Laeva valla arengukava aastateks 2012-2025

muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine (määrus)                               ettekandja Kaimo Puniste

 

10. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017                                ettekandja Ulvi Viilvere

       (määrus)  (EA strateegia vorm selgitustega, tabelid)

11. Laeva valla Avatud Noortekeskuse asutamine                                      ettekandja Karmen Kukk

 

12. Info                                                                                                                      ettekandja vallavanem

 

/allkirjastatud digitaalselt/

 

Lugupidamisega

Kaido Põdersoo

Laeva Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA