24. september 2013 volikogu päevakorra projekt

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 46. istungi, mis toimub teisipäeval, 24. septembril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1. Tugiisikuteenuse osutamise kord                                             ettekandja Maire Jõgi

 

2. Laeva valla põhimäärus, I lugemine                                         ettekandja Helen Mägi

 

3. Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 (Määrus) ettekandja Ulvi Viilvere

                                                 

4.   Laeva valla jaoskonnakomisjoni moodustamine                 ettekandja Helen Mägi

 

5. Hajaasustuse programmiga seotud toimingute delegeerimine

                                                                                                               ettekandja  Kaimo Puniste

 

6. Matsi (katastriüksus 38301:003:0422) jagamisel                  ettekandja Kadri Lepasaar

tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

 

7. Matsi (katastriüksus 38301:003:0423) jagamisel                  ettekandja Kadri Lepasaar

tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

 

8. Männiku (katastriüksus 38301:002:0260) jagamisel             ettekandja Kadri Lepasaar

tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine

 

9. Informatsioon vallavalitsuselt

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Lugupidamisega

Arvo Pennonen

Laeva Vallavolikogu esimees

                

                

                

                

                

            

Toimetaja: MADIS TÄNAVA