03.05.16 volikogu istungi kutse ja päevakord

29.04.16
Laeva Vallavolikogu 30. istung toimub teisipäeval,  03. mail k.a, kohe pärast arenguseminari  Puurmani vallas Trofee jahimajas.

 

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1.  Määruse eelnõu - Laeva valla 2016. a. I lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine (seletuskiri)
 ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilve

2. Otsuse eelnõu - Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
ettekandja : volikogu esimees Külli Suvi

3. Otsuse eelnõu   Vallavanemale töötasu määramine
ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

4. Määruse eelnõu- Laeva Vallavolikogu 28.02.2012 määruse nr 62 „Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord" muutmine
(26.04.16 ühiskoosoleku protokoll)
ettekandja: volikogu esimees Külli Suvi

5. Määruse eelnõu- Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Laeva vallas
ettekandja: sotsiaaltööjuht Kersti Kõrge

6. Otsuse eelnõu- Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
ettekandja: finantsjuht-pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

 7. Otsuse eelnõu - Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine
ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8.  Otsuse eelnõu- Alajõe (katastriüksus 38301:002:0449) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsuse eelnõuKatastriüksuse lähiaadressiga Laeva kontor (katastriüksuse tunnus 38301:002:0283) sihtotstarbe muutmine
ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

10. Informatsioon, vaba arutelu
       Seirearuanne    (tabel)

 

Allkirjastatud digitaalselt

Külli Suvi
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: JUTA MÄESEPP