Volikogu istung 02.05.2017

2.05.17

Laeva Vallavolikogu 45. istung toimub teisipäeval, 02. mail 2017 algusega 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumides.

 PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Määruse eelnõu - Laeva valla 2017. a. eelarve II lisaeelarve vastuvõtmine.

   seletuskiri     lisa 1                        ettekandja: pearaamatupidaja-finantsjuht Ulvi Viilvere

2. Määruse eelnõu - Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendiga kohaliku

omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine.

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

3. Määruse eelnõu - Maakatastriseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

4. Otsuse eelnõu - Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine.

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

5. Otsuse eelnõu - Sooveere (katastriüksus 38301:003:0121) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine.

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

6. Otsuse eelnõu - Aia katastriüksuse ja Mesila katastriüksuse piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine.

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

7. Otsuse eelnõu - Avaliku enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks.

                                                            ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

8. Otsuse eelnõu - Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse „Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõu kohta.

                                                           ettekandja: arengu- ja keskkonnanõunik Kadi Kukk

9. Otsuse eelnõu - Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine.

                                                           Ettekandja: revisjonikomisjon

10. Otsuse eelnõu - Vallavanemale töötasu määramine.

                                                           ettekandja: vallavolikogu esimees Külli Suvi

11. Informatsioon. Vaba arutelu.

Piirissaare vald       Tartu vald      Tabivere vald

Külli Suvi

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI