26. märts 2013 volikogu istungi päevakorra projekt

8.09.14

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 40. istungi, mis toimub teisipäeval, 26. märtsil k.a. algusega

kell 16.00  Laeva Kultuurimajas.

 

Päevakorras:

 

1. Info vallavalitsuse tegemistest istungite vahelisel perioodil.

                                                                                            ettekandja: vallavanem Kalev Kurs

2. Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete vahekokkuvõte tehtud tööst

3. Laeva Vallavolikogu esimehe valimine

                                 ettekandja: vallavolikogu liige vallavolikogu esimehe ülesannetes Endel Sõster

4. Laeva Vallavolikogu aseesimehe valimine

                                                                                                                  ettekandja: vallavolikogu esimees

5. Laeva Vallavolikogu 31.01.2012. a otsuse nr 97 „Riigimaale hoonestusõiguse seadmine" muutmine

ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

6. Laeva Vallavolikogu 29.01.2013. a otsuse nr 142„Väänikvere tee 5 (katastriüksus 38301:002:0448) jagamisel detailplaneeringu alusel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine" muutmine

      ettekandja: maa- ja keskkonnaspetsialist Kadri Lepasaar

7. Laeva vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamine

  ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

8. Info- Laeva valla 2012. a eelarve täitmise seirearuanne ja -analüüs (kuuaruanne)

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

9. Laeva valla 2013. a lisaeelarve vastuvõtmine, I lugemine (lisaeelarve)

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

10. Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

ettekandja: vallavanem Kalev Kurs

11. Laeva Vallavolikogu 28.12.2010 määruse nr 34 „Laeva valla ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

12.Laeva valla esindaja nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale

                                                                                            ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

13. Laeva valla ametiasutuse palgajuhend

                                                                                            ettekandja: vallasekretär Helen Mägi

14. Laeva Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja juhtide töötasustamise alused

ettekandja: finantsjuht –pearaamatupidaja Ulvi Viilvere

15. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

                                                                                                                  ettekandja: vallavanem Kalev Kurs

16. Loa andmine riigihangete "Laeva valla kohalike teede/tänavate talihooldus 2013-2016" ja

"Laeva valla kohalike teede suvine hooldus 2013-2015" korraldamiseks

                                                                                                    ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

17. Info- Alpter Grupp OÜ taotlus

                                                                                                     ettekandja: abivallavanem Kaimo Puniste

 

Endel Sõster

Vallavolikogu liige vallavolikogu esimehe ülesannetes 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA