2009

25.03.15

10.02.09  nr  156  Seisukoha andmine Männiku kinnistu omandamiseks
1
0.02.09  nr  157  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
0.02.09  nr  158  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
0.02.09  nr  159  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
0.02.09.  nr 160  Loa andmine riigihanke "Laeva kultuurimaja renoveerimine ja õuelava
                                 ehitamine" korraldamiseks
03.03.09  nr  162  Laeva valla üldplaneeringu projekti vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule
                                 suunamine
24.03.09  nr  163  Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
2
4.03.09  nr  164  Kinnitus Laeva kultuurimaja ja õuelava tulevase omandivormi ning oma-
                                 finantseeringu garanteerimise kohta
28.04.09  nr  165  Laeva Savi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
28.04.09  nr  166  Peremehetu ehitise hõivamine
2
6.05.09  nr  168  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Karulaane kinnistu jagamisel
1
6.06.09  nr  169  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
6.06.09  nr  170  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
6.06.09  nr  171  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
1
6.06.09  nr  172  Kinnisasjade ühendamine ja sihtotstarbe määramine
1
6.06.09  nr  173  Laenu võtmine
1
6.06.09  nr  175  Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele
0
7.07.09  nr  177  Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
0
7.07.09  nr  178  Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine
0
7.07.09  nr  179  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2
5.08.09  nr  181  Puurmani valla üldplaneeringu kooskõlastamine
2
5.08.09  nr  182  Peremehetu ehitise tuvastamine
2
5.08.09  nr  183  Vallavara võõrandamine
0
1.09.09  nr  187  Vaide rahuldamata jätmine
29.09.09  nr  189  Vallavara võõrandamine otsustuskorras
2
9.09.09  nr  190  Loa andmine vallavara rendile andmiseks enampakkumise korraldamiseks
29.09.09  nr  191  Vallavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks 
                                 tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine
29.09.09  nr  193  Revisjonikomisjoni kontrolltulemuse kinnitamine
0
6.10.09  nr  194  Vallavara omandamine
03.11.09  nr   2     Vallavanema valimine
03.11.09  nr   5     Laenu võtmine KOIT kava projekti "Laeva kultuurimaja renoveerimine ja
                                 õuelava ehitamine" sildfinantseerimiseks
03.11.09  nr   6     Maa munitsipaalomandisse taotlemine
0
3.11.09  nr   7     Katastriüksuse jagamine, moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe määr
0
3.11.09  nr   8     Vallavara võõrandamiseks korraldatud enampakkumiste nurjunuks tunnistam.
0
3.11.09  nr   9     Vallale kuuluva teetöömasina võõrandamine otsustuskorras 
13.11.09  nr   11   Vallavara rendile andmiseks korraldatud enampakkumise nurjunuks kuulutam.
1
3.11.09  nr   13   Vallavanema teenistusest vabastamine
22.12.09  nr   21   Vallavara võõrandamine 
22.12.09  nr   22   Eesti Maaomavalitsuste Liidus osalemise lõpetamine 
22.12.09  nr   24   Vallale kuuluva Opel Meriva võõrandamine otsustuskorras


 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP