Valla tunnustusavaldused

8.06.17

                                                                                                          Väljavõte
Laeva valla põhimäärus  

18.08.2015  nr 21

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §  8 ja  § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.
..............................................................................................................................................................................

3. jagu

Valla tunnustusavaldused

§ 8. Valla tunnustusavaldused

Vald avaldab tunnustust:

1)  Laeva valla aukodaniku  nimetuse andmisega;

2)  Laeva valla tänukirja väljaandmisega;

§ 9. Laeva valla aukodanik

(1) Laeva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austuse avaldusena, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule või kes on sündinud, elanud või elab hetkel Laeva vallas ja on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.

(2) Ettepanekuid Laeva valla aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha üksikisikud, organisatsioonid, ettevõtted ja asutused ning  vallavalitsus ja vallavolikogu. Ettepanek esitatakse kirjalikult  igal aastal hiljemalt 15. jaanuariks.  Kandidaadi esitajal peab ettepaneku esitamiseks olema kandidaadi nõusolek.

(3) Laeva valla aukodaniku nimetuse andmise otsustab vallavolikogu ja vormistab selle otsusega.

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vallavolikogu koosseisu häälteenamus. Laeva valla aukodaniku teenete kirjeldus koos aukodanikuks nimetamise taotlusega säilitatakse vallavolikogu istungi vastava protokolli juures.

(4) Aukodaniku nimetuse andmist tõendatakse aukodaniku tunnistusega, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.  Aukodaniku tunnistuse vormi kehtestab vallavalitsus.

(5) Üldjuhul antakse aukodaniku tunnistus aukodanikule üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul üritusel. Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb ühekordne rahaline autasu 1000 eurot netos.

(6)  Aukodanik kutsutakse edaspidi Eesti Vabariigi aastapäeva  ja valla juubeli tähistamisel  vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule ning talle saadetakse sünnipäevaks vallavalitsuse poolt õnnitluskaart.

(7) Vallavolikogul on õigus sobiva kandidaadi puudumisel aukodaniku nimetus jätta andmata.

(8) Aukodaniku  nimi avalikustatakse valla veebilehel  ja vallavolikogu otsus Laeva valla aukodaniku nimetuse omistamise kohta avaldatakse infolehes „Vallakaja".

§ 10.  Valla tänukiri

(1) Vallale osutatud teenete eest või vallapoolse austusavaldusena antakse välja valla tänukiri.

(2) Tänukirjaga avaldatakse tänu:

1) mistahes valdkonnas tegutsevatele inimestele, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas või juubelitähtpäevade puhul;

2) valla haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevatele aktivistidele, isetegevuslastele, sportlastele ja vabasektoris tegutsevatele inimestele eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, suurüritustel;

3) ettevõtjatele vallaelu edendamise, vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;

4) teistele füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele mitmesuguse vallale kasu ja/või tunnustust toonud tegevuse eest.

(3) Taotlusi valla tänukirja andmiseks on õigus esitada vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel, valla asutustel. Taotluses esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud teenete kirjeldus.

(4) Taotlus tänukirja väljaandmiseks esitatakse vallavalitsusele.

(5) Tänukirja andmise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

(6) Tänukirjale kirjutavad üldjuhul alla vallavolikogu esimees ja vallavanem. Allkirjad kinnitatakse Laeva Vallavalitsuse vapimärgi pitseriga.

(7) Tänukirjade saajate nimed avalikustatakse valla veebilehel. Vallavalitsuse ametnikule ergutusena tänukirja andmine kantakse tema teenistuslehele.

§ 11. Laeva valla auraamat

(1) Laeva valla auraamatusse kantakse:

1)  Laeva valla aukodaniku nimi ja teenete loetelu;

2)  valla tänukirjade saajate nimed koos teenete kirjeldusega;

3)  gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetanute ja kõrgkooli  cum laude diplomiga lõpetanute nimed, kelle vanemate alaline elukoht  on vallas.

(2) Sissekande tegemise valla auraamatusse korraldab vallasekretär. Sissekande vorm, kujundus ja illustreerivate materjalide kasutamine ei ole piiritletud. Sissekandele kirjutab alla vallasekretär ja allkiri kinnitatakse valla vapipitsatiga.

..............................................................................................................................................................................

Elviire Villa 
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI