« Tagasi

Liikluspiirangu lõpetamine

 

KORRALDUS

Laeva                                                                                                            02.05.2017 nr 50

 

Liikluspiirangu lõpetamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, liiklusseaduse § 52 lg 2 ja § 12 lg 1 ning arvestab asjaolu, et teede seisukord on paranenud, Laeva Vallavalitsus

o t s u s t a b:

  1. Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldus nr 22 „Laeva valla kohalikel teedel liikluse piiramine".
  1. Korraldus jõustub alates 02.05.2017.
  1. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Laeva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Aare Olgo           

Vallavanem