Laeva valla kohalikel teedel liikluse piiramine

Laeva Vallavalitsuse 07.03.2017 korraldus nr 22

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, liiklusseaduse § 52 lõike 2 ja § 12 lõike 1 ning Laeva vallavara valitsemise korra § 18 lõike 1, Laeva Vallavalitsus

o t s u s t a b

  1. Seoses kevadise teekatte kandevõime nõrgenemisega sulgeda alates 8. märtsist 2017 ajutiselt liiklemiseks teeregistrisse kantud Laeva valla avalikult kasutatavad kohalikud teed üle 8 tonnise registrimassiga raskeveokitele.
  1. Paigaldada korralduse punktis 1 nimetatud teedele keelumärk „Veoauto sõidu keeld" registrimassiga üle 8 tonni.
  1. Liiklemiseks korralduse punktis 1 nimetatud teedel üle 8 tonnise raskeveokiga tuleb vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressil laeva@laeva.ee või paberkandjal allkirjastatud Laeva Vallavalitsusele.
  1. Ilma luba taotlemata võivad piirangualal liigelda ühissõidukid, pääste- ja eriteenistuse sõidukid, kauba- ja prügiautod.
  1. Korraldus avalikustatakse valla teadetetahvlitel ja Laeva valla veebilehel.
  1. Korralduse punktis 1 nimetatud piirang kehtib käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni.
  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisel.
  1. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Laeva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

/digitaalselt allkirjastatud/

                                                                                              /allkirjastatud digitaalselt/

Aare Olgo                                                                             

Vallavanem                                                                             Egle Lääne

                                                                                              Vallasekretär