14.03.17

Vähekindlustatud ja toimetulekuraskustes leibkondadele maksab Laeva Vallavalitsus sotsiaaltoetusi ja osutab sotsiaalteenuseid.

Mõisted:
Leibkond on ühises eluruumis elavad inimesed, kes jagavad toidu- ja raharessursse. Erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka üksikisik.
 

  • Toimetulekuraskustes leibkond on pere, kes on jooksval kuul riikliku toimetulekutoetuse saaja.
  • Vähekindlustatud leibkond on pere, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on alla 200 euro kuus. 


Toetuse saamise esmatingimuseks on taotleja kuulumine Laeva valla elanike registrisse.


Sotsiaaltoetused jagatakse kahte gruppi:

  • riiklikud toetused;
  • kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused.
     
Toimetaja: KADRI LINAMÄGI