Toimetulekutoetus

14.03.17

Toetuse määramisel võetakse aluseks Sotsiaalhoolekande seadus § 131-135 

Laeva Vallavolikogu 18.12.2012 määrus nr 71 "Eluruumi alaliste kuludepiirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

 

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Laeva vald ning kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude maha arvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

2016. aastal on toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu ka perekonnast ajutiselt eemalviibivad päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.

Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:

·         töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;

·         isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;

·         kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid.

https://www.eesti.ee/est/toetused_ja_sotsiaalabi/toetused_ja_huvitised/toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetuse taotlemine ja arvestamine

 

Toimetulekutoetuse taotlemise avalduse blankett

 

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI