M  Ä  Ä  R  U  S

 

Laeva                                                                                                                      18. 12. 2012  nr 72

 

Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuse andmise kord

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja  maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lg 5 ja 6 alusel.

 

§ 1. Maamaksumäärade kehtestamine

(1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku

rohumaa maamaksumääraks 1,1 % maa maksustamishinnast aastas.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata maa maksumääraks kehtestada 2,5 % maa

maksustamishinnast aastas.

 

§ 2. Maksusoodustuse andmine

(1) Vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas Laeva valla üldplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal Laeva, Siniküla ja Kärevere külas kuni 0,15 ha ulatuses.

(2) Vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

(3) Maksuvabastust antakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele nende avalduse alusel. Maksuvabastuse saamiseks tuleb taotlejal esitada Laeva Vallavalitsusele kirjalik avaldus hiljemalt maksuvabastuse taotlemise aasta 15. jaanuariks.

(4) Maksuvabastuse taotleja peab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduses esitama järgmised andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) alalise elukoha aadress

4) pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse number;

5) maksustatava maaüksuse aadress ja pindala;

 

§ 3. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal

 

Elviire Villa

Vallavolikogu esimees