KOV-i eelarvest makstavad toetused

14.03.17

Hooldajatoetus

Laeva Vallavolikogu 20.12.11 määrus nr 51 "Hooldajatoetuse maksmise kord"

Laeva Vallavolikogu 20.12.11 määrus nr 53 "Hooldajatoetuse määra kehtestamine"

 

Sotsiaaltoetused

Aluseks on  Sotsiaaltoetuste maksmise kord 

Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise eesmärgiks on soodustada Laeva valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa inimeste elukvaliteedi säilimisele.

Laeva valla eelarvest makstavad toetused on kahte liiki

                   .  perekonna sissetulekutest mittesõltuvad toetused
                    perekonna sissetulekust sõltuvad toetused.


 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

 

Lapsetoetus

Lapsetoetust on õigus taotleda lapse vanemal, eestkostjal, hooldajal, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi registreeritud jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Laeva vald. Lapsetoetuse saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Laeva vald. Taotlemiseks tuleb esitada lapse sünnitõend ühe kuu jooksul pärast lapse sünni registreerimist.

 Lapsetoetus 400 eurot makstakse välja kolmes osas:
1) esimene osa määras 150 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
2) teine osa määras 100 eurot lapse 1-aastaseks saamisel;
3) kolmas osa määras 150 eurot lapse 3-aastaseks saamisel.

 

Matusetoetus

Matusetoetust summas 150 eurot makstakse Laeva valla elaniku surma korral matuse korraldajale.

Matusetoetuse saamiseks tuleb esitada surmatõend kahe nädala jooksul pärast surmakande tegemist.

 

Kooliminekutoetus

Kooliminekutoetust 150 eurot makstakse kõigile Laeva valda registreeritud esmakordselt esimesse klassi mineva lapse vanemale.

 

Koolisõidutoetus

Koolisõidutoetust on võimalik taotleda kõigile Laeva valla põhi-, kesk- ja kutseharidust omandavatele õpilastele. Sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem või õpilane alates 16-eluaastast õppeaastale eelneva nädala jooksul tasuta sõidu tõendi saamiseks avalduse, milles on ära märgitud taotleja andmed, õppeasutuse nimi ja klass, ühistranspordi peatused ning sõidupäevad.

Laeva Põhikooli õpilastele, kes ei saa kasutada ühistransporti ja kelle kodu asub rohkem kui kahe kilomeetri kaugusel koolist, sõlmitakse lapsevanema või teda asendava isikuga leping laste koolisõidu kulude kompenseerimiseks määraga 0,20 eurot kilomeeter.

 

Kooli lõpetamise toetus

Kooli lõpetamise toetust makstakse esmakordselt üldhariduskooli, kutseõppeasutuse päevase õppevormi ja kõrgkooli lõpetajale.

Kooli lõpetamise toetuse määrad:

·         põhikooli lõpetamise puhul 25 eurot

·         gümnaasiumi, kutseõppeasutuse ja kõrghariduse I astme lõpetamise puhul 50 eurot

·         kõrghariduse II astme lõpetamise puhul 100 eurot

·         doktoriõppe puhul 250 eurot

 

Eakate sünnipäevatoetus

Eakate sünnipäevatoetus on asjaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri järgi Laeva valla eakale inimesele tema sünnipäeval alates 81. eluaastast igal sünnipäeval. Sünnipäevatoetuse maksumus on kuni 20 eurot.

Juubelitoetus

Juubelitoetus on rahaline toetus, mida makstakse rahvastikuregistri järgi Laeva valla elanikule alates 70. aasta sünnipäevast igal 0- ja 5-ga lõppeval sünnipäeval.

Juubelitoetust makstakse alljärgnevalt:
1) 70. aasta juubeliks 50 eurot;
2) 75. aasta juubeliks 75 eurot;
3) 80. aasta juubeliks ja igal järgneval juubelil 100 eurot;

 

Perekonnasissetulekust sõltuvad toetused

Lastega pere toetus

Toetust on õigus taotleda vähekindlustatud peredel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on alla 200 euro, laste elukvaliteedi parandamiseks, lasteaias või koolis käimise võimaldamiseks ja huvi- või sporditegevuses osalemiseks. 

Toetust on võimalik taotleda lastele:

·         õppevahendite, koolitarvete ja huvitegevuseks vajalike vahendite ostmiseks;

·         lasteaia toidu- ja kohamaksu osaliseks hüvitamiseks;

·         riiete ja jalanõude ostmiseks;

·         raviprillide ja invatehniliste vahendite ostmiseks;

·         õpilasmalevas osalemise toetuseks;

·         muudeks vajalikeks kulutusteks

Toetuse suurus on kuni 200 eurot lapse kohta aastas.

 

Suvelaagris osalemise toetus

Toetust on õigus taotleda vähekindlustatud peredel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek pereliikme kohta on alla 200 euro, laste suvelaagris osalemise kulude osaliseks või täielikuks katmiseks. Laagri toetuse suurus on laagri kogumaksumuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud dotatsiooni vahe.

 

Muu toimetulekut soodustav toetus

Toetust makstakse ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra tõttu isikutele ja peredele, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek isiku kohta on alla 200 euro kuus.

Toetust on võimalik taotleda invaabivahendite muretsemiseks, retseptiravimite ostmiseks, küttepuude ostmiseks ning muudeks ootamatuteks hädavajalikeks kulutusteks.

Toetuse suurus otsustatakse igal konkreetsel juhtumil eraldi. Toetuse suuruse määramisel arvestatakse rahaliste vahendite olemasoluga eelarves.

 

Vältimatu sotsiaalabi toetus

Vältimatu sotsiaalabi toetust on õigus saada isikul, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse, puuduse või õnnetusjuhtumite (tulekahju, avarii, loodusõnnetus) tõttu.

Vältimatu sotsiaalabi on:
1) isikule tasuta toidu võimaldamine;
2) isiku majutamine varjupaigas või turvakodus/kriisitoas;
3) isikule riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine;
4) isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI