Laeva Vallavolikogu 11.11.2003. a määrusega nr 22 võeti vastu "Laeva valla koerteregistri pidamise põhimäärus". Registrisse on kohustatud andmeid esitama Laeva valla haldusterritooriumil koera pidav füüsiline või juriidline isik. Selleks esitab koeraomanik koera registreerimiseks registripidajale vormikohase avalduse, millele lisatakse koera vaktsineerimistõend või pass. Avaldus täidetakse Laeva Vallavalitsuses kohapeal, kus väljastatakse koerale ka registrinumbriga registrimärk.
 
Laeva Vallavolikogu 01.10.2003. a määrus nr 17 "Koerte ja kasside pidamise eeskiri" kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Laeva valla haldusterritooriumil.