Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemisleping

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimunud volikogude istungitel kinnitasid nii Laeva Vallavolikogu, Piirisaare Vallavolikogu kui ka Tartu Vallavolikogu ühinemislepingu ning võtsid vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühtlasi kinnitasid volikogud elanike avamuse küsitluse tulemused. Vastuvõetud otsused edastatakse Tartu maavanemale, kes omakorda edastab need Vabariigi Valitsusele.

 

Laeva Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 151 "Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemislepingu kinnitamine"

Ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse ja alaliste elanike arvu kohta;

Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;

Lisa 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute põhjendus ja eelarve;

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava;

Lisa 5. Laeva valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa.6. Piirisaare valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015;

Lisa 7. Tartu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015.

 

Laeva Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 150 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine"

Laeva Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 152 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine"