Väldi ja vähenda jäätmeteket, korduskasuta tooteid ning suuna olemasolevad materjalid ringlusesse

 

Jäätmetekke vältimine

Väldi ja vähenda jäätmeteket, korduskasuta tooteid ning suuna ringlusesse olemasolevaid materjale.
Jäätmetekke vähendamine ja vältimine on lihtne viis minimeerida koormust loodusele ning hoida kokku vahendeid, mis kuluksid jäätmete käitlemiseks.

Miks on oluline jäätmeteket vähendada?

 • Jäätmeid tekib liiga palju: Euroopa Liidu liikmesriikides tekib keskmiselt ligikaudu 500 kg, Eestis 300 kg inimese kohta. Mida suurem on majanduskasv, seda rohkem jäätmeid tekib.
 • Tootmine ja tarbimine põhjustab suure osa CO2 heidetest, mis omab olulist mõju kliimasoojenemises.
 • Jäätmekäitlus, sh kogumine ja töötlemine vajab suures koguses rahalisi vahendeid. Kui need jäätmed jääks tekkimata, saaksime need vahendid suunata mujale.

Näiteid jäätmetekke vähendamisest ja vältimisest

 • Kleebi postkastile „ainult tellitud post" kleebis. Selle saab postkontoritest tasuta.
 • Joo kraanivett.
 • Kasuta ostunimekirja, et vältida ebavajalikke oste.
 • Kontrolli „parim enne" kuupäevi, et vältida toidujäätmete tekkimist.
 • Eelista pakendamata puu- ja köögivilju.
 • Serveeri mõistlikud portsjonid, sest prügikasti pole tarvis toita.
 • Kasuta toidu tegemisel ära ülejäägid.
 • Prindi vähem, kasuta kahepoolset printimist.
 • Alusta kompostimisega.
 • Osta kohv oma topsiga kaasa.

Korduskasutus


Korduskasutamine tähendab toodete või nende osade taastamist ja korduskasutamist ehk nii korduskasutuseks ettevalmistamist kui toodete korduvalt kasutamist esialgsel otstarbel.
Korduskasutuseks ettevalmistamine tähendab toodete kontrollimist, puhastamist ja parandamist eesmärgiga võtta toode uuesti kasutusele. Korduskasutamine tähendab toodete või toote komponentide kasutamist esialgsel otstarbel, milleks neid toodeti.
Esemete korduskasutamine vähendab materjali ja energia kasutamist, õhku paisatava saaste kogust ning looduskeskkonna halvenemist. Taaskasutamine teeb seda samuti, kuid väiksemal määral.


Näiteid korduskasutusest

 • Anneta vanad riided ja mänguasjad.
 • Võta poodi oma ostukott kaasa, ära kasuta õhukesi kilekotte.
 • Osta kasutatud tooteid (riided, raamatud, mänguasjad, mööbel, elektroonika).
 • Vaheta asju sõprade ja tuttavatega.
 • Korduskasuta kontoritarbeid või anneta need koolidele, sotsiaalettevõtetele või taaskasutuskeskustele.
 • Laena tööriistu.
 • Kasuta vanu esemeid ja materjale loominguliselt, et anda neile uus elu.
 • Paranda esemeid ja kodumasinaid.
 • Eelista laetavaid patareisid ning taastäidetavaid tooteid.
 • Kasutuskõlblikud asjad, mida sa ise enam ei vaja, vii uus- ja taaskasutuskeskusesse või jäätmejaama.

Ringlussevõtt

Ringlussevõtt sisaldab igasugust taaskasutustoimingut, mis tehakse pärast kogumist ja mille tulemusel saavad jäätmetest tooted, materjalid või ained, mida kasutatakse esialgsel või uuel otstarbel. Ringlussevõtt sisaldab materjali ümbertöötlemist, aga mitte materjalide kasutamist energia, kütuse või tagasitäitena.
Materjalide ringlusevõtt vähendab ladestatavate ning põletatavate jäätmete hulka ning loob võimaluse, et jäätmed võetakse pärast taaskasutustoiminguid uuesti tootmisprotsessis materjalidena kasutusele.
Läbi ringlussevõtu muutuvad jäätmed sekundaarseks materjaliks, mis aitab vähendada toormaterjalide kasutamist, hoida kokku energiat, vähendada saastet ning peatada looduskeskkonna seisundi halvenemine.


Ringlussevõtuga kaasnevad hüved

 • Väiksem kogus materjale suunatakse põletusse ning prügilasse.
 • Väheneb saaste kogus, sest looduslikku toormaterjali ei ole tarvis nii palju looduskeskkonnast ammutada.
 • Säästetakse energiat, mis kuluks uute toodete tegemiseks looduslikust toormaterjalist.
 • Kasvuhoonegaaside kogused vähenevad, mis aitab kaasa kliimamuutustega võitlemisel.
 • Säästetakse keskkonda tulevastele põlvkondadele.

Kuidas saan mina materjale ringlusse suunata?

 • Alusta jäätmete sortimisega kodus ja kontoris.
  • Hangi õiged tarvikud sortimiseks;
  • Uuri, mida tuleb liigiti koguda;
  • Uuri kohalikust omavalitsusest, kuidas ja kuhu saab liigiti kogutud materjalid ära anda.
 • Eelista tooteid, mida saab hiljem liigiti koguda.
 • Kasuta võimalust tasuta tagastada elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve, akusid ja patareisid.
 • Eelista tooteid, mille valmistamiseks on kasutatud taaskasutatud materjale.


Rohkem infot jäätmete sortimise kohta http://www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine

Info on pärit Keskkonnaministeeriumi veebilehelt http://www.envir.ee/sites/default/files/vaheleht_kkm_2016_loplik.pdf