Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimisi ja ühinemise üleminekutegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti „Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemise koordineerimne" raames 31 053,05 euroga. Projekti eesmärgiks on Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemine üheks kohalikuks omavalitsuseks. Ühinemine võimaldab tagada uue omavalitsuse tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise, mis on eelduseks uue kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda ühisprojektides ja olla tõhusad välisabi taotlejad. Tagatakse kvaliteetsemate avalike teenuste osutamine. Piirkonna elanikele hakkavad kehtima sarnased toetussüsteemid. Suurem eelarve võimaldab maandada paremini finantsriske. Ühinenud omavalitsusel tekib suurem võimekus esindada oma huve riigi valdkondlike poliitikate ja regionaalpoliitika kujundamisel, olla arvestatav partner keskvalitsusele ning seista hea elanike õigustatud vajadustest lähtuvate huvide kaitsmisel. Tekib võimalus suurendada poliitikute ja ametnike asjatundlikkust. Tekib võimalus spetsialiseeruda kitsamale valdkonnale, mis võimaldab paremini näha ja hinnata valdkonda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Puhja Vallavolikogu otsustas oma 30.11.2015. a otsusega nr 29 algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi Laeva Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule ning Tähtvere Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuse ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Ettepaneku võtsid vastu ning nõustusid haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste alustamisega nii Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu kui ka Tähtvere Vallavolikogu.

Et ühinemisläbirääkimised kulgeksid ladusalt, on võimalik Rahandusministeeriumi vahendusel kaasata ühinemisläbirääkimistesse kogenud ühinemiskonsultandid. Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste konsultantideks on:

  • Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor;
  • Kadri Tillemann, OÜ Vesterra juhatuse liige ja konsultant, ühinemist ettevalmistava Lääne-Harju valla (Kernu, Nissi, Saue linna ja Saue valla) ühinemisläbirääkimiste nõunik.

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator on Kadi Kukk.

Ühinemisläbirääkimiste konsultandid nõustavad ühinevaid valdu, osalevad juhtrühma koosolekutel, aitavad koosolekuid ette valmistada ning koostavad esmase ühinemislepingu projekti. 

31.03.2016 otsusega nr 14 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu Tartu Vallavolikogule ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 30.06.2016 otsusega nr 52 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise alagatmine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku Tähtvere Vallavolikogule, Laeva Vallavolikogule ja Puhja Vallavolikogule. Tähtvere Vallavolikogu, Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu , Puhja Vallavolikogu ei nõustunud ettepanekuga.

14.09.2016 võttis Puhja Vallavolikogu vastu otsuse nr 29 "Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride mutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine", millega võttis vastu otsuse lõpetada ühinemisläbirääkimised Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Läbirääkimisi jätkavad Laeva vald, Tartu vald ja Tähtvere vald.

29.09.2016 otsusega nr 65 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku  Tähtvere Vallavolikogule, Laeva Vallavolikogule ja Tartu Vallavolikogule. Tähtvere Vallavolikogu, Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu ei nõustunud ettepanekuga.

15.11.2016 võttis Tähtvere Vallavolikogu vastu otsuse nr 1-2/32 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks algatatud läbirääkimste lõpetamine", millega otsustas lõpetada läbirääkimised Laeva valla ja Tartu vallaga. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamise põhjuseks on Tähtvere valla rahvaküsitluse tulemused, mille kohaselt valdav enamik vastanutest soovis liituda Tartu linnaga.

29.07.2016 võttis Piirissaare Vallavolikogu vastu otsuse nr 69, millega tegi ettepaneku Tartu vallale alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Tartu Vallavolikogu nõustus läbirääkimiste alustamisega (14.09.2016  otsuse nr 56 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine").  19.10.2016 tegi Piirissaare Vallavolikogu ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks (otsus nr 79) Laeva vallale ja Tähtvere vallale.  Laeva vald nõustus ettepanekuga (otsus nr 144), Tähtvere vald ei nõustunud läbirääkimiste alustamisega (otsus nr 1-2/31).  

Kuna Tähtvere vald ei nõustunud läbirääkimiste alustamisega Piirissaare vallaga ning lõpetas läbirääkimised Laeva valla ja Tartu vallaga, siis jätkavad ühinemisläbirääkimis Laeva vald, Piirissaare vald ning Tartu vald.

Laeva Vallavolikogu, Piirissaare Vallavolikogu ning Tartu Vallavolikogu suunasid ühinemislepingu avalikule väljapanekule. Lepingu avalik väljapanek toimus 17.11.2016-08.12.2016.  Avaliku väljapaneku jooksul ühinemislepingu kohta ühtegi ettepanekut ei esitatud.

Et selgitada välja elanike arvamus Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemise kohta, toimus Laeva vallas ja Tartu vallas rahvaküsitlus 05.12-09.12 ja 11.12. Piirissaare valla rahvaküsitlus toimus 07.12 ja 11.12. Rahvaküsitluse tulemused on esitatud tabelis.

 

Nimekirja kantud

Osales

Osalusprotsent

Ühinemise poolt

Ühinemise vastu

Laeva vald

641

39

6,1

26

13

Tartu vald

5759

71

1,2

37

34

Piirissaare vald

102

66

64,7

65

1

 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimuvatel Laeva Vallavolikogu, Piirissaare Vallavolikogu ja Tartu Vallavolikogu istungitel on päevakorras elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine, ühinemislepingu kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine. 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimunud volikogude istungitel kinnitasid nii Laeva Vallavolikogu, Piirisaare Vallavolikogu kui ka Tartu Vallavolikogu ühinemislepingu ning võtsid vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühtlasi kinnitasid volikogud elanike avamuse küsitluse tulemused. Vastuvõetud otsused edastatakse Tartu maavanemale, kes omakorda edastab need Vabariigi Valitsusele.

15.02.2017 esitas Vabariigi Valitsus arvamuse avaldamiseks nii Laeva Vallavolikogule, Piirissaare Vallavolikogule, Tabivere Vallavolikogule kui ka Tartu Vallavolikogule ettepaneku, mille sisuks on Laeva valla, Piirisaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustmine.

Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine

Eelnõu

Seletuskiri

Moodustatava omavalitsusüksuse kaart

 

Arvamus Vabariigi Valitsuse ettepanekule tuleb Tartu maavalitsusele esitada hiljemalt 15.05.2017, tänaseks on kõik volikogud oma otsuse teinud.

  • Tartu Vallavolikogu 19.04.2017 otsus nr 20 - mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga.
  • Piirissaare Vallavolikogu 21.04.2017 otsus nr 91 – mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga.
  • Tabivere Vallavolikogu 27.04.2017 otsus nr 29 – nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga.
  • Laeva Vallavolikogu 02.05.2017 toimunud istungil otsustati, et Vabariigi Valitsuse ettepanekule jäetakse vastamata, mis tähendab, et Vabariigi Valitsuse ettepanek loetakse vastuvõetuks.

Vabatahtlikult ühinenud Laeva, Piirisaare ja Tartu vald korraldasid elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse 2016. aasta lõpus. Kuna küsitlus tuleb korraldada ka juhul, kui toimub sundliitmine, siis toimub kõigis eelpoolnimetatud valdades küsitlus ka 2017. aasta mais. Küsitlust korraldab maavanem ning lisaks küsitluspunktidele on elanikel võimalus oma arvamust avaldada ka veebis.

Elanike arvamuse küsitlus, mida korraldab maavanem,  toimub nii Laeva, Piirissaare, Tartu kui ka Tabivere vallas 26.05 ja 28.05

26.05.2017 ja 28.05.2017 toimunud elanike avamuse küsitluse tulemused

 

Kehtivaid

JAH

EI

JAH %

EI %

Nimekirjas

Osales

Osalus-protsent

Tabivere

141

118

23

83,7

16,3

1818

141

7,8

Laeva

3

2

1

66,7

33,3

633

3

0,5

Tartu

51

25

26

49,0

51,0

5834

51

0,9

Piirissaare

45

6

39

13,3

86,7

100

45

45,0

TARTU VALD

240

151

89

62,9

37,1

8385

240

2,9

 

 

15.06.2017 toimunud istungil kiitis Vabariigi Valitsus heaks otsuse, mille järgi viiakse lõpuni Laeva valla, Piirisaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemine vastavalt Vabariigi Valitsuse  09.02.2017 tehtud ettepanekule. Loe täpsemalt SIIT.

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 104 "Laeva valla, Piirissaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".