Hajaasustuse programm 2017

11.09.17

Hajaasustuse programm 2017

 

07. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatult vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele heade elutingimuste tagamine ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja (d). Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping!

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda programmidokumendiga http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/03/Programmdokument-2017.pdf

Taotlusvormid leiab EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm#articleblock-Taotlejale

 

Vajalikud viited:

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Veehaarde sanitaarkaitseala

Hinnapäring tee ehitamiseks

Reovee puhastamine

Veekasutuskord ja veeservituut

Joogivee analüüsid

 

Hajaasustuse programmi komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

Toetuse saajad

Abi taotluse täitmisel ning küsimuste korral:

Kadi Kukk

Telefon: 730 1797

e-post: maa@laeva.ee

Toimetaja: KADI KUKK