2010

17.12.15
26.01.10  nr  25  Lõhmuse kruusakarjääri maaüksuse maavaravaru kaevandamiseks andmise
aastase tasumäära kehtestamine
2
6.01.10  nr  26  Lõhmuse kruusakarjääri rendile andmiseks enampakkumise korraldamine
1
9.02.10  nr  36  Valla aukodaniku nimetuse andmine
1
9.02.10  nr  39  Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
1
9.02.10  nr  40  Vallavara võõrandamine
3
0.03.10  nr  41  Kärevere Kooli maaüksuse põllumajandusliku rendilepingu pikendamine ja
renditingimuste muutmine
3
0.03.10  nr  42  Enampakkumise pakkumuse edukaks tunnistamine
2
5.05.10  nr  45  Taasliitumine Eesti Maaomavalitsuste Liiduga
2
5.05.10  nr  46  Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa väljastamise kohta
2
9.06.10  nr  47  Aktsiate müük
2
9.06.10  nr  48  Laeva vallavolikogu 19.02.2010 otsuse nr 39 osaline muutmine
2
9.06.10  nr  49  Peremehetu ehitise hõivamine
2
9.06.10  nr  50  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2
8.09.10  nr  51  Laeva Vallavalitsuse hallatava asutuse Laeva Vesi tegevuse lõpetamine
2
8.09.10  nr  52  Vallavara võõrandamine
2
8.09.10  nr  53  Parveotsa (katastriüksuse 38301:002:0519) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine 
28.09.10  nr  55  Volikogu esindaja nimetamine Laeva Kultuurimaja nõukogusse
2
8.09.10  nr  56  Volikogu esindaja nimetamine Laeva Rahvaraamatukogu nõukogusse 
26.10.10  nr  57  Laeva valla arengukava 2007-2013 muutmise algatamine
26.10.10  nr  58  Laeva valla terviseprofiili koostamise algatamine
26.10.10  nr  59  Laeva Vallavolikogu 29.06.10 otsuse nr 47 kehtetuks tunnistamine
26.10.10  nr  60  Vallavara võõrandamiseks korraldatud suulise enampakkumise nurjunuks tunnistamine
26.10.10  nr  61  Vallavara võõrandamine otsustuskorras
30.11.10  nr  62  Venno katastriüksuse (38301:003:0427) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine
28.12.10  nr  63  Vallavara mahakandmine
28.10.10  nr  64  Lootusetu nõude bilansist väljaviimine
28.10.10  nr  65  Hendriku (katastriüksuse tunnusega 38301:002:0421) jagamisel tekkivatele katastriüksustele sihtotstarbe määramineToimetaja: JUTA MÄESEPP