Hajaasustuse programm 2015

18. märtsist 2015 algab Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatult vallavalitsusse hiljemalt 18.05.2015.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele heade elutingimuste tagamine ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja (d). Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Enne taotluse esitamist tuleb tutvuda programmi dokumentidega

Vormid leiab EAS kodulehelt.
 

Vajalikud viited

Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Joogivee analüüsid

Teabematerjalid

Hajaasutuse programmi taotluste nõuetele vastavuse hindamiseks on Laeva Vallavalitsuse 13.03.2015 korraldusega nr 36 moodustatud komisjon koosseisus:

1.      Koit Prants, komisjoni esimees

2.      Tiit Sangla

3.      Kuldar Lõhmus

4.      Kadi Kukk

5.      Ene Meos

Abi taotluse täitmisel ning küsimuste korral: Kadi Kukk, Telefon: 730 1797;  mob. 5347 6179

e-post: maa@laeva.ee


Toetuse saajad