2008

20.03.15

 29.01.08  nr  117 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa Hiirekese k/ü-sele
2
9.01.08  nr  118 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa Sauna katastriüksusele
2
9.01.08  nr  119 Peremehetu ehitise tuvastamine
2
9.01.08  nr  120 Peremehetu ehitise tuvastamine
2
6.02.08  nr  122 Kohalike maanteede nimekirja täiendamine
2
5.03.08  nr  124 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa Künka katastriüksusele
2
5.03.08  nr  125 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa Mäetaguse k/ü-sele
2
5.03.08  nr  126 Arvo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitam
29.04.08  nr  127 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa Liiva katastriüksusele
29.04.08  nr  128 Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa kohta
29.04.08  nr  129 Ado kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku välja-         
                                paneku korraldamine

29.04.08  nr  130 Kohalike teede teehoiukava kinnitamine 2008. aastaks
2
7.05.08  nr  131 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Kooli kinnistu jagamisel
2
7.05.08  nr  132 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Metsanurga kinnistu jagamisel
2
6.06.08  nr  133 Laenu võtmine
2
6.06.08  nr  134 Männinõlvaku kinnistul detailplaneeringu algatamata jätmine
2
6.06.08  nr  135 Arvo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku välja-
                                paneku korraldamine
26.06.08  nr  136 Katastriüksuste sihtotstarvete määramine Kunila kinnistu jagamisel
2
6.06.08  nr  137 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa katastriüksustele
2
6.06.08  nr  138 Maa sihtotstarbe määramine vaba põllumajandusmaa katastriüksustele
2
3.09.08  nr  142 Katastriüksuse sihtotstarvete määramine Känra kinnistu jagamisel
2
3.09.08  nr  143 Ado kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
2
3.09.08  nr  144 Arvo kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
2
3.09.08  nr  145 Uue Kastani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku 
                                väljapaneku korraldamine

28.10.08  nr  146  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
28.10.08  nr  147  Maa munitsipaalomandisse taotlemine
2
8.10.08  nr  148  Laeva kultuurimaja renoveerimise projekti kinnitamine
0
2.12.08  nr  149  Laeva Savi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku välja-
                                 paneku korraldamine
02.12.08  nr  150  Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa kohta 
0
2.12.08  nr  151  Loa andmine riigihanke "Laeva kultuurimaja renoveerimine" korraldamiseks
3
0.12.08  nr  153  Osalemise lõpetamine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse Aktsiaseltsis
3
0.12.08  nr  154  Uue Kastani kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
3
0.12.08  nr  155  Puhja valla üldplaneeringu kooskõlastamine

 

Toimetaja: JUTA MÄESEPP