Hajaasustuse programm 2014

20.02.15

27. märtsist 2014 on võimalik esitada Laeva Vallavalitsusele taotlus hajaasustuse programmis osalemiseks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 27. maiks 2014.

 

Toetatavad tegevused:

1. veesüsteemide ehitamist/rekonstrueeriimist;

2. kanalisatsioonisüsteemide ehitamist/rekonstrueerimist;

3. juurdepääsuteede rajamine/rekonstrueerimine.

 

Kes saavad taotleda?

Füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);

3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.

 

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

 

Taotlus koos lisadokumentidega esitada Laeva Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. 

 

Vajalikud dokumendid/viited:

1.   Hajaasustuse programmi programmdokument;

2.   Taotlusvorm;

3.   Projekti eelarve;

4.   Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta;

5.   Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta;

6.   Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta;

7.   Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta;

8.   Aruandevormid kasusaajale.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:
1. Kalev Kurs - vallavanem;
2. Tiit Sangla - majandusspetsialist;
3. Ulvi Viilvere - finantsjuht-pearaamatupidaja;
4. Kaimo Puniste - abivallavanem;
5. Maire Jõgi - sotsiaaltööjuht.
 
2014. aastal "Hajaasustuse programmist" toetuse saanud projektid:
 
Taotlus: 01-14;
Toetuse saaja: Ilmar Paas;
Projekti nimetus ja tegevused: Väike-Koidu puurkaevu rajamine;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus:
3040,15 € (toetuse suurus), 1519,85 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.08.2015

 

Taotlus: 02-14;
Toetuse saaja: Viljar Ilves;
Projekti nimetus ja tegevused: Väike-Raudoja puurkaevu ja imbväljaku rajamine;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus:
6176,31 € (toetuse suurus), 3087,69 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 30.08.2015
 
Taotlus: 03-14;
Toetuse saaja: Tiina Maibach-Laugmaa;
Projekti nimetus ja tegevused: Juurdepääsutee Mällo-Mäe kinnistule;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus:
4333,82 € (toetuse suurus), 2166,58 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: 15.02.2016
 
 

Abi taotluse täitmisel ning küsimuste korral 

 

telefon: 7301 796

e-post: maa@laeva.ee

Toimetaja: ÜLLI REIMETS