Hajaasustuse programm 2013

6.11.14
2013. aastal "Hajaasustuse programmist" toetuse saanud projektid:
 
Taotlus: 01-13;
Toetuse saaja: Margus Peterson;
Projekti nimetus ja tegevused: Puurkaevu ja veesüsteemi ehitus Olli talus;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus: 3660 € (toetuse suurus), 1830 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: mai 2014
 
Taotlus: 02-13;
Toetuse saaja: Lembit Varblane;
Projekti nimetus ja tegevused: Mukdeni puurkaevu veesüsteemi rekonstrueerimine;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus: 1554,74 € (toetuse suurus), 777,26 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: veebruar 2014 (pikendatud: oktoober 2014);
 
Taotlus: 03-13;
Toetuse saaja: Annika Teska;
Projekti nimetus ja tegevused: Laane kinnistu kanalisatsiooni väljaehitamine ja teetruubi parandamine;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus: 1901,11 € (toetuse suurus), 950,42 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: november 2014;
 
Taotlus: 04-13;
Toetuse saaja: Alar Küng;
Projekti nimetus ja tegevused: Lillemetsa kanalisatsiooni väljaehitamine;
Toetuse ning omafinantseeringu suurus: 1359,4 € (toetuse suurus), 679,6 € (omafinantseering);
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev: september 2014;
 
Hajaasustuse Programmi taotlemine 2013. a. 
 
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
 
23. augustist 2013 on võimalik esitada Laeva Vallavalitsusele taotlus hajaasustuse programmis osalemiseks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 6. oktoobril 2013.
 
Toetatavad tegevused:
1. veesüsteemide ehitamist/rekonstrueeriimist;
2. kanalisatsioonisüsteemide ehitamist/rekonstrueerimist;
3. juurdepääsuteede rajamine/rekonstrueerimine.
 
Kes saavad taotleda?
Füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013);
3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2013).
4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.
 
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
 
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
 
Taotlus koos lisadokumentidega esitada Laeva Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. 
 
Vajalikud dokumendid/viited:
 
 
 

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:
1. Kalev Kurs - vallavanem;
2. Tiit Sangla - majandusspetsialist;
3. Ulvi Viilvere - finantsjuht-pearaamatupidaja;
4. Kaimo Puniste - abivallavanem.
 
Abi taotluse täitmisel ning küsimuste korral 
Ülli Reimets
telefon: 7301 796
e-post: maa@laeva.ee

 

Toimetaja: ÜLLI REIMETS