09.09.14 volikogu istungi kutse ja eelnõud

8.09.14
 

 

Kutsun kokku Laeva Vallavolikogu 11. istungi, mis toimub teisipäeval, 9. septembril k.a.

algusega kell 15.30 Laeva Vallavalitsuse ruumes.

 

Päevakorras:

 

1.      Laeva valla põhimäärus                                                                  ettekandja Helen Mägi

 

2.      Laeva Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine ja

komisjoni esimehe valimine  (ettepanek)                                            ettekandja Helen Mägi

 

3.      Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste

lahendamise delegeerimine Laeva Vallavalitsusele                        ettekandja Ülli Reimets

 

4.      Laeva Vallavolikogu 29.06.2010 määruse nr 15

´´Laeva rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri``

muutmine                                                                                                ettekandja Virve Tamm

 

         5.  Vallavanema puhkusele lubamine                                                ettekandja Helen Mägi

                                                                                                      

6.      Laeva Vallavolikogu 24.05.2011 otsuse nr 86

``Osalemine mittetulundusühingus Valguskaabel``

osaline kehtetuks tunnistamine                                                            ettekandja Helen Mägi

 

7.      Pilpa tee 14 (katastriüksus 38301:004:0018) jagamisel

tekkivatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine                    ettekandja Ülli Reimets

 

8.      Arvamuse andmine Lõhmuse IV uuringuruumi geoloogilise

uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta                                            ettekandja Ülli Reimets

 

9.      Info                                                                                                           ettekandja Kalev Kurs                                                                                                    

 

     /allkirjastatud digitaalselt/

    Lugupidamisega 

    Kaido Põdersoo

    Laeva Vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA