« Tagasi

Täiendava maamaksumaksuvabastuse avaldus

Täiendava maamaksumaksuvabastuse avaldus

Laeva vald vabastab täiendavalt maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ulatuses ja represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Kui pensioni saaja on lisaks Maamaksuseaduse alusel sama maaüksuse osas ka koduomanik, siis saab kokku vabastada kuni 0,3 ha ulatuses. Enne täiendava vabastuse saamiseks avalduse esitamist soovitame üle kontrollida, kas Teile kuuluv maaüksus asub tiheasustusalal ja kas seda on võimalik pärast kodualuse maa maksuvabastuse rakendamist täiendavalt vabastada. Informatsiooni selle kohta saab telefonil 730 1797 või Laeva Vallavalitsuses kohapeal (teisipäeviti kell 8.00-12.00 ja 13.00-17.00 ja reedeti 08.00-12.00)

Pensioni saajatele ja represseeritutele antakse täiendavalt maksuvabastust nende avalduse alusel. Maksuvabastuse saamiseks tuleb taotlejal esitada Laeva Vallavalitsusele kirjalik avaldus hiljemalt maksuvabastuse taotlemise aasta 15. jaanuariks. Pärast 15. jaanuarit maksuvabastuse avalduse esitanu saab soodustust alates järgnevast aastast. Maksuvabastuse taotleja peab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud avalduses esitama järgmised andmed:

1)      ees- ja perekonnanimi;

2)      isikukood;

3)      alalise elukoha aadress;

4)      pensionitunnistuse või represseeritu tunnistuse number;

5)      maksustatava maaüksuse aadress ja pindala.

Avalduse vorm on kättesaadav Laeva valla kodulehelt ja selle võib saata digitaalselt allkirjastatult aadressile laeva@laeva.ee või täita avaldus Laeva Vallavalitsuses kohapeal.

Koduomanike maksuvabastus toimub alates 2013. aastast automaatselt, kui omaniku elukoht rahvastikuregistri andmete järgi asub sellel maatükil, mis on tema omanduses.