Sotsiaalteenused

21.06.17

Sotsiaalmaja

Laeva Vallavolikogu 07.03.2017 määrus nr 45 "Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise kord Laeva vallas".

Laeva Vallavalitsuse 05.06.2017 määrus nr 2 "Laeva Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenuste hindade muutmine".

Laeva Vallavalitsuse 05.06.2017 korraldus nr 78 "Laeva sotsiaalmaja sisekorraeeskiri".

 

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine tema sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning isiku abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et soodustada igapäevaeluga toimetulekut.
 

Võlanõustamine

Võlanõustamisteenus on majanduslik-juriidilise iseloomuga sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on isiku või perekonna abistamine ülemäärase võlgnevuse korral isiku iseseisvaks toimetulekuks talutavamaks muutmisel või võlgnevuse likvideerimisel.

Võlanõustamisteenuse saamiseks tuleb eelnevalt aeg valla sotsiaaltöö spetsialistiga kokku leppida.

 

Kodu- ja sotsiaaltransporditeenus
Laeva Vallavolikogu 15.05.12 määrus nr 65 "Kodu- ja sotsiaaltransporditeenuste osutamise tingimused ja kord Laeva vallas"

Laeva Vallavalitsuse 06.06.12 määrus nr 6 Koduteenuste osutamisega seotud dokumentide vormide kinnitamine  

Lisa 1 Kliendikaardi vorm
Lisa 2 Koduhooldusteenuste osutamise hoolduskava vorm
Lisa 3 Koduteenuste osutamise lepingu vorm

 

 

Lapsehoiuteenus

Laeva Vallavolikogu 11.12.07 määrus nr 52 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja toetuse maksmise kord Laeva vallas"

 

Hooldekodusse suunamine

Laeva Vallavolikogu 25.03.08 määrus nr 59 "Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja kord Laeva vallas"

Hoolduse seadmine

Laeva Vallavolikogu 20.12.11  määrus nr 52 "Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord"
Lisa 1  
Hoolduse seadmise taotlus
Lisa 2   Hooldaja määramise taotlus


Tugiisikuteenus

Laeva Vallavolikogu 05.10.13  määrus nr 82  "Tugiisikuteenuse osutamise kord"

Laeva Vallavalitsuse  20.03.14 nr 2 Tugiisikuteenuse kliendipäeviku, klienditööaruande ja lepingu vormide kinnitaminePuudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlemine


Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused

 

 

Invaabivahendi taotlemine

 

Alaealise hooldamine perekonnas - Sotsiaalhoolekandeseadus (§ 15 ja § 251-253)

 

Laste suunamine asenduskodusse - Sotsiaalhoolekandeseadus (§ 24 lg 6, §251, § 252, § 253)

Toimetaja: KADRI LINAMÄGI