Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimisi ja ühinemise üleminekutegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti „Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemise koordineerimne" raames 31 053,05 euroga. Projekti eesmärgiks on Laeva, Puhja, Tartu ja Tähtvere valla ühinemine üheks kohalikuks omavalitsuseks. Ühinemine võimaldab tagada uue omavalitsuse tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise, mis on eelduseks uue kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda ühisprojektides ja olla tõhusad välisabi taotlejad. Tagatakse kvaliteetsemate avalike teenuste osutamine. Piirkonna elanikele hakkavad kehtima sarnased toetussüsteemid. Suurem eelarve võimaldab maandada paremini finantsriske. Ühinenud omavalitsusel tekib suurem võimekus esindada oma huve riigi valdkondlike poliitikate ja regionaalpoliitika kujundamisel, olla arvestatav partner keskvalitsusele ning seista hea elanike õigustatud vajadustest lähtuvate huvide kaitsmisel. Tekib võimalus suurendada poliitikute ja ametnike asjatundlikkust. Tekib võimalus spetsialiseeruda kitsamale valdkonnale, mis võimaldab paremini näha ja hinnata valdkonda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Puhja Vallavolikogu otsustas oma 30.11.2015. a otsusega nr 29 algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi Laeva Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule ning Tähtvere Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuse ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Ettepaneku võtsid vastu ning nõustusid haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste alustamisega nii Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu kui ka Tähtvere Vallavolikogu.

Et ühinemisläbirääkimised kulgeksid ladusalt, on võimalik Rahandusministeeriumi vahendusel kaasata ühinemisläbirääkimistesse kogenud ühinemiskonsultandid. Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste konsultantideks on:

  • Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor;
  • Kadri Tillemann, OÜ Vesterra juhatuse liige ja konsultant, ühinemist ettevalmistava Lääne-Harju valla (Kernu, Nissi, Saue linna ja Saue valla) ühinemisläbirääkimiste nõunik.

Ühinemisläbirääkimiste koordinaator on Kadi Kukk.

Ühinemisläbirääkimiste konsultandid nõustavad ühinevaid valdu, osalevad juhtrühma koosolekutel, aitavad koosolekuid ette valmistada ning koostavad esmase ühinemislepingu projekti. 

31.03.2016 otsusega nr 14 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu Tartu Vallavolikogule ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 30.06.2016 otsusega nr 52 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise alagatmine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku Tähtvere Vallavolikogule, Laeva Vallavolikogule ja Puhja Vallavolikogule. Tähtvere Vallavolikogu, Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu , Puhja Vallavolikogu ei nõustunud ettepanekuga.

14.09.2016 võttis Puhja Vallavolikogu vastu otsuse nr 29 "Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride mutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine", millega võttis vastu otsuse lõpetada ühinemisläbirääkimised Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Läbirääkimisi jätkavad Laeva vald, Tartu vald ja Tähtvere vald.

29.09.2016 otsusega nr 65 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ettepaneku tegemine läbirääkimiste alustamiseks" tegi Tabivere Vallavolikogu ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku  Tähtvere Vallavolikogule, Laeva Vallavolikogule ja Tartu Vallavolikogule. Tähtvere Vallavolikogu, Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu ei nõustunud ettepanekuga.

15.11.2016 võttis Tähtvere Vallavolikogu vastu otsuse nr 1-2/32 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks algatatud läbirääkimste lõpetamine", millega otsustas lõpetada läbirääkimised Laeva valla ja Tartu vallaga. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamise põhjuseks on Tähtvere valla rahvaküsitluse tulemused, mille kohaselt valdav enamik vastanutest soovis liituda Tartu linnaga.

29.07.2016 võttis Piirissaare Vallavolikogu vastu otsuse nr 69, millega tegi ettepaneku Tartu vallale alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Tartu Vallavolikogu nõustus läbirääkimiste alustamisega (14.09.2016  otsuse nr 56 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine").  19.10.2016 tegi Piirissaare Vallavolikogu ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks (otsus nr 79) Laeva vallale ja Tähtvere vallale.  Laeva vald nõustus ettepanekuga (otsus nr 144), Tähtvere vald ei nõustunud läbirääkimiste alustamisega (otsus nr 1-2/31).  

Kuna Tähtvere vald ei nõustunud läbirääkimiste alustamisega Piirissaare vallaga ning lõpetas läbirääkimised Laeva valla ja Tartu vallaga, siis jätkavad ühinemisläbirääkimis Laeva vald, Piirissaare vald ning Tartu vald.

Laeva Vallavolikogu, Piirissaare Vallavolikogu ning Tartu Vallavolikogu suunasid ühinemislepingu avalikule väljapanekule. Lepingu avalik väljapanek toimus 17.11.2016-08.12.2016.  Avaliku väljapaneku jooksul ühinemislepingu kohta ühtegi ettepanekut ei esitatud.

Et selgitada välja elanike arvamus Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemise kohta, toimus Laeva vallas ja Tartu vallas rahvaküsitlus 05.12-09.12 ja 11.12. Piirissaare valla rahvaküsitlus toimus 07.12 ja 11.12. Rahvaküsitluse tulemused on esitatud tabelis.

 

Nimekirja kantud

Osales

Osalusprotsent

Ühinemise poolt

Ühinemise vastu

Laeva vald

641

39

6,1

26

13

Tartu vald

5759

71

1,2

37

34

Piirissaare vald

102

66

64,7

65

1

 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimuvatel Laeva Vallavolikogu, Piirissaare Vallavolikogu ja Tartu Vallavolikogu istungitel on päevakorras elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine, ühinemislepingu kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine. 

20.12.2016 Jääaja Keskuses toimunud volikogude istungitel kinnitasid nii Laeva Vallavolikogu, Piirisaare Vallavolikogu kui ka Tartu Vallavolikogu ühinemislepingu ning võtsid vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks. Ühtlasi kinnitasid volikogud elanike avamuse küsitluse tulemused. Vastuvõetud otsused edastatakse Tartu maavanemale, kes omakorda edastab need Vabariigi Valitsusele.

15.02.2017 esitas Vabariigi Valitsus arvamuse avaldamiseks nii Laeva Vallavolikogule, Piirissaare Vallavolikogule, Tabivere Vallavolikogule kui ka Tartu Vallavolikogule ettepaneku, mille sisuks on Laeva valla, Piirisaare valla, Tabivere valla ja Tartu valla ühinemise teel uue haldusüksuse moodustmine.

Vabariigi Valitsuse ettepaneku esitamine

Eelnõu

Seletuskiri

Moodustatava omavalitsusüksuse kaart